MİSYON

Basın kuruluşları ülkemizde olduğu gibi dünyada da değişimlere tabi. Matbaanın ilk kuruluşundan bu güne geçen zaman zarfından, ilk gazeteden, sosyal medyaya kadar dünyada önemli değişimler yaşandı. Medya alanında da bu değişimlerin daha hızlı bir şekilde yaşandığı aşikar. Yeni teknolojiler ve yeni medya ortamları medyayı günümüzde yeni bir yere konumlandırdı. Özellikle son yıllarda artışı gözlenen internet ve sosyal medya ile birlikte anlık haber ve anlık algı oluşturma çabaları da birçok kurum, kuruluş ve devlet tarafından yapılmaya başlandı.

Bu çerçevede;
Ulusal ve uluslararası medyada yer alan görsel, işitsel ve yazılı tüm yayınları takip ederek etik değerlerin korunmasına yardımcı olmak,

Başta sosyal medya olmak üzere, yazılı, görsel ve işitsel medyanın değerlerimizi, aileyi, gençleri hedef alan ve yozlaştıran, toplumsal çatışmayı körükleyen yıkıcılığına karşı önlemler almak, medyanın temiz bilgi kanalına dönüşmesi için çaba sarf etmek,

Milli ve manevi değerlere aykırı görülen, toplumsal düzeni bozmaya yönelik yayınlara karşı hukuki zeminde kamuoyu oluşturmak,

İletişim özgürlüğünün herkes için uygulanabilir olmasını sağlamaya yönelik hukuki girişimlerde bulunmak, gerekli kamuoyunu oluşturmak,

Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların ve onların bağlı bulundukları kurumların hak ve menfaatlerini koruyarak geliştirmek. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak.

Ayırt etmeksizin kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılmasına engel olmak, cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilmesini sağlamak.

Gazetecilik mesleğinin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.

Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanları bir araya toplamak aralarındaki maddi ve manevi dayanışma ile yardımlaşmayı sağlamak, mesleği temsil etmek, toplum içindeki onur ve değerini artırıcı yönde önlemler almak ve çalışmak.

 

İLKELER

Temel ilkeler olarak kabul eder…